Gwarancja na sterownik stałego napięcia2024-03-19T06:51:03+00:00

OGRANICZONA GWARANCJA

Sterownik LED o stałym napięciu 80W, 100W i 150W 24V
Gwarancja-5

Ograniczona gwarancja: Niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Market Group ventures, Inc („Sprzedawca”) pierwotnemu nabywcy produktu oświetleniowego PLED LED („Produkt”). Niniejsza ograniczona gwarancja może zostać przeniesiona na kolejnych nabywców Produktu pod warunkiem, że Produkt ten zostanie odsprzedany w nowym stanie iw oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca gwarantuje, że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres Pięć lat od daty pierwotnego zakupu. Ograniczona Gwarancja podlega niniejszym Warunkom. Sprzedawca, według własnego uznania, wymieni lub naprawi Produkt zgodnie z procedurą reklamacyjną.

Procedura reklamacji gwarancyjnej: Jeśli jakikolwiek produkt nie jest zgodny z niniejszą ograniczoną gwarancją, nabywca powiadomi Sprzedawcę na piśmie na poniższy adres w ciągu (30) dni od wykrycia wady i dostarczy dowód zakupu oraz zastosuje się do innych wymogów gwarancyjnych Sprzedawcy. Sprzedawca przekaże Kupującemu numer zwrotu materiału (RMA) oraz instrukcje dotyczące tego, czy, kiedy i gdzie należy zwrócić wadliwy Produkt. Kupujący musi niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedającemu, na koszt Kupującego, zgodnie z takimi instrukcjami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do (i) zbadania wszystkich Produktów w celu ustalenia przyczyny awarii i sposobu użytkowania oraz (ii) podjęcia wyłącznej oceny, czy Produkt jest wadliwy i objęty gwarancją.

Warunki: Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Produkt jest prawidłowo zainstalowany i używany zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami i instrukcjami obsługi Sprzedającego. Niniejsza gwarancja nie dotyczy żadnego produktu, który nie jest zainstalowany i eksploatowany zgodnie z National Electric Code (NEC), Standards for Safety of Underwriters' Laboratory, Inc. (UL), Standards for the American National Standards Institute (ANSI). ) lub, w Kanadzie, Canadian Standards Association (CSA).

Produkt musi być używany w sprzęcie oświetleniowym zaprojektowanym i zatwierdzonym do danego zastosowania oraz w warunkach środowiskowych w normalnym określonym zakresie roboczym. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje utraty lub uszkodzenia Produktu spowodowanego: zaniedbaniem; nadużywać; nadużywanie; niewłaściwa obsługa; niewłaściwa instalacja, przechowywanie lub konserwacja; brak instalacji Produktów w zastosowaniach, w których temperatury otoczenia mieszczą się w zakresie od -30C (-22F) do +60C (140F) lub temperatura w punkcie kontrolnym (Tc) powyżej 85C (185F);pożar; dzieła Boga; wandalizm; niepokoje społeczne; skoki lub spadki mocy; niewłaściwe zasilanie; wahania prądu elektrycznego; nadmierne przełączanie; instalacje w środowisku korozyjnym; wywołane wibracje; zmiana; z winy lub zaniedbania jakiejkolwiek osoby trzeciej niezaangażowanej przez Sprzedawcę; nieprzestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów elektrycznych lub budowlanych; lub jakiekolwiek inne przyczyny lub zdarzenia pozostające poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji za pogorszenie, korozję lub odbarwienie Produktu. Wszelkie naprawy, zmiany lub modyfikacje Produktu spowodują całkowite unieważnienie ograniczonej gwarancji. Zobowiązania Sprzedawcy wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji będą ograniczone do wyposażenia nowych lub odnowionych jednostek, w zamian za Produkt, który okazał się wadliwy i nie obejmuje żadnych innych kosztów usunięcia, instalacji lub wysyłki.

Ograniczenie odpowiedzialności: Powyższe postanowienia ograniczonej gwarancji mają charakter wyłączny i są udzielane i akceptowane w miejsce wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przeciwko naruszeniu patentów oraz wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, wyrównawcze, wtórne, pośrednie, specjalne lub inne szkody. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do wadliwego produktu jest w każdym przypadku ograniczona do kwot zapłaconych Sprzedającemu za ten wadliwy Produkt.